צומח באות א – צמח באות א

שאלה

כל הכבוד להנהלה על העזרה שאתם נותנים לאנשים, אני חייבת רשימה של צמחים באות א, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות א

תשובה לשאלה: צומח באות א – צמח באות א


 אאירה נימיתאבובית החרטומיםאבובית מקורקפתאבוטילון הודיאבוטילון השיחאבוטילון קההאבוטילון תיאופרסטוסאבטיח הפקועהאביבית בינוניתאביבית זעירהאברה ארוכת-עליםאברנית הנשראגבה אמריקניתאגורה מדבריתאגמון האגםאגמון הכדוריםאגמון ימיאגמון שרועאגמית רבת־שורשיםאגס סוריאגרוסטמה עדינהאגרוסטמת השדותאדמדמית פלישתיתאדמונית החורשאדר סוריאדר קטן-עליםאהל הגבישיםאהל מגושםאהל מצויאהרונסוניית פקטוריאוג הבורסקאיםאוג מחומשאוג קוצניאוזן-גדי צהובהאוזנן משולשןאוכם אמיתיאוכם ארצישראליאוכם המדבראוכם חד־ביתיאוכם חופיאוכם מצריאוכם שיחניאוכם תולעניאולדנית הכףאורזית זקופהאורן הצנובראורן ירושליםאורן קפריסאיאזדרכת מצויהאזוב מצויאזוביון דגולאזוביון מדבריאזוביון שעיראזובית המדבראזובית הרמוןאזולה שרכניתאזנב מצויאחיגומא משחיראחיגזר ההריםאחילוטוס זקוףאחילוף הגלילאחילוף החורןאחילוף הלבנוןאחילוף זעיראחילוף צר עליםאחירותם החורשאחישבת מדולדלאחישבת ענףאחישום מצויאטד אירופיאטד החוףאטד ערביאטד רב-פרחיםאיטן ההריםאיטן החולותאיטן מרצעניאיכהורניה עבת-רגלאילנתה בלוטיתאיסטיס מצויאיסטיס קטן-פריאיסם קטן-פרחיםאיריס ארם-נהרייםאיריס ארץ-ישראליאיריס הארגמןאיריס הביצותאיריס הגלבועאיריס הדוראיריס החרמוןאיריס הלבנוןאיריס הנגבאיריס הסרגלאיריס ווסטאיריס טוביהאיריס ירוחםאיריס נצרתיאיריס ענףאיריס שחוםאכילאה גפורהאכילאה ערבתיתאכילאה קטנת-פרחיםאכילאה ריחניתאכסף מבריקאל-ציצית לבנהאלה אטלנטיתאלה ארץ-ישראליתאלה פרסיתאלון הלבנוןאלון התבוראלון התולעאלון חרמוניאלון מצויאלון שסועאלטין עקום-זרעיםאליאריה שומיתאליסון הסלעיםאליסון חרוטיאליסון חרמוניאליסון מצויאלית המפרקאלמוות ארצישראליאלמוות הכסףאלמוות הקרקפותאלמוות כורדיאלמוות סיניאלניה נאהאלף-עלה משובלאלקנה מזרחיתאלקנה סמורהאלקנת הגלילאלקנת הצבעיםאלת המסטיקאמברוסיה ימיתאמברוסיה מכונסתאמיך קוצניאמיתה גדולהאמיתה קיציתאמניה מצריתאמניה רבת פרחיםאנדרוסק חד-שנתיאנודה מצוייצתאנטינוריית האייםאנקון פגיוניאספלניום גליליאספלניום הנקיקיםאספלניום שחוראספסת איטלקיתאספסת בלנשאספסת גלגליתאספסת הגלילאספסת החביתאספסת החוףאספסת החילזוןאספסת היםאספסת הכתריםאספסת זעירהאספסת כדוריתאספסת מפוצלתאספסת מצויהאספסת מצוייצתאספסת מקומטתאספסת משוזרתאספסת עדשתיתאספסת קטועהאספסת קטנהאספסת קעורהאספסת תרבותיתאספר השדהאספרג ארוך-עליםאספרג ארצישראליאספרג החורשאספרג מנוצהאסתום מצויאסתר הביצותאסתר מרצעניאפון מצויאפון נמוךאפון קיפחאפזרית אדומהאפזרית דו-אבקניתאפזרית מלוחהאפיונה מחודדתאפרורית מצויהאצבוע אירופיאצבוע ים-המלחאצבעית רומאיתאצבען מאדיםאצבען ריסניאקינוס ריחניאקליפטוס המקורארביס אביביארביס אושהארביס נאהארביס קווקזיארבע-כנפות מצויותארבע-כנפות צהובותארבעוני שעירארגמון מכסיקניארויה משייניתארז הלבנוןאריסימון ארגמניאריסימון מיובלאריסימון תמיםארכובית ארצישראליתארכובית הארזיםארכובית החוףארכובית הכתמיםארכובית הלבנוןארכובית הציפוריםארכובית הרריתארכובית זיפניתארכובית חד-שנתיתארכובית מחודדתארכובית משונשנתארכובית סנגליתארכובית צמירהארכובית צרת-עליםארכובית רבת-פרחיםארכובית שבטבטיתארנבית הצבעיםארנבית זיפניתארנבית צרת-עליםארנבית שרועהארנין ההריםארנין קוצניארנריה חרמוניתארנריה מצויהארנרית הסלעיםארקטותקה משוננתאשבל ארך-שיבולתאשבל ארצישראליאשבל ברזילוניאשבל הארזיםאשבל הביצהאשבל הלבנוןאשבל השדהאשבל זוהריאשבל כרתיאשבל מופסקאשבל מעורקאשבל מצריאשבל נאהאשבל ערביאשחר ארצישראליאשחר דו-זרעיאשחר הלבנוןאשחר מנוקדאשחר רחב-עליםאשל היאוראשל הירדןאשל הכינרתאשל הפרקיםאשל מרובעאשל מתנניאשל קטן-פרחיםאשליל הנגבאשליל שעיראשמר קוצניאתרוג