כמה אזרחויות מותר להחזיק בישראל?

שאלה

מי יודע כמה אזרחויות מותר להחזיק בישראל?

תשובה לשאלה: כמה אזרחויות מותר להחזיק בישראל?

בישראל אין מגבלה של מספר האזרחויות שניתן להחזיק.
בחוק חוק האזרחות, תשי”ב-1952 בסעיף 14 רשום:
14.   (א)  פרט לענין התאזרחות, אין רכישת אזרחות ישראלית תלויה בויתור על אזרחות קודמת.
           (ב)  אזרח ישראלי שהוא גם אזרח חוץ, רואים אותו, לענין חוקי ישראל, כאזרח ישראלי.
           (ג)   תושב ישראל הגר בחוץ לארץ, רואים אותו, לענין חוק זה, כתושב ישראל כל עוד לא השתקע בחוץ לארץ.
זאת אומרת, שמבחינת המדינה אין בעיה עם אזרחות נוספת וגם לא צריך לוותר על אזרחות זרה בכדי להיות אזרח ישראלי.
המדינה רואה בכל אדם בעל אזרחות ישראלית כאזרח ישראלי והוא נדרש להכנס ולצאת עם דרכון ישראלי מהמדינה.
 
לחוקים האלה יש חריגים והם חברי כנסת ושרי ממשלה:
בחוק היסוד לממשלה סעיף 6 ד רשום: “לא יתמנה לשר מי שהוא בעל אזרחות שאינה ישראלית, אם דיני המדינה שהוא אזרח שלה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.” – קישור.
 
בחוק היסוד לכנסת סעיף 16א רשום: “היה חבר הכנסת בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית, ודיני המדינה שהוא אזרח שלה, מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, לא יצהיר אמונים אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה, והוא לא ייהנה מזכויותיו של חבר הכנסת כל עוד לא הצהיר.” –ראה קישור
זאת אומרת שחברי כנסת ושרים צריכים להראות שהם עושים את  כל מה שביכולתם בכדי לבטל את אזרחותם הזרה.