Close Sidebar
0 הצבעות

מי יכול לומר לי כמה זמן זה חוק ההתיישנות? עד כמה זמן מותר למדינה להעמיד מישהו לדין על עבירה שביצע?
לדוגמה אם מישהו רצח מישהו, האם יש פרק זמן מסויים שיכול לעבור ואז אי אפשר להעמיד את האדם לדין על הרצח שביצע?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בחוק ההתיישנות להעמדה לדין של נאשם נקבעו זמנים שונים לפי סוג וחומרת העבירה.
20 שנים חלפו מיום ביצוע העבירה - בעבירה מסוג פשע, שדינה מיתה או מאסר עולם, כמו עבירות של בגידה, רצח, פגיעה בריבונות, חרחור מלחמה, פשעי מלחמה, פשעים נגד העם היהודי והאנושות וסיוע לאויב במלחמה.
10 שנים מיום ביצוע העבירה- בעבירה מסוג פשע אחר. עבירה מסוג פשע שהעונש העליו הוא לא דינה או מאסר הוא עבירה שנקבע לה עונש מרבי חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים.
5 שנים מיום ביצוע העבירה - בעבירה מסוג עוון. עבירה מסוג עוון היא עבירה שנקבע לה עונש מאסר מרבי לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
1 שנה מיום ביצוע העבירה - בעבירה מסוג חטא. עבירה מסוג חטא היא עבירה שנקבע לה כעונש מרבי מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד – קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
1 שנה מיום ביצוע העבירה - בעבירות תחבורה. אם הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות לפי סעיפים 68 ו-69 לפקודת התעבורה, ניתן להמציא הזמנה למשפט או הודעה תשלום קנס, למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע עבירה.
מקורות מידע:
נתקבלה תשובה על ידי (50.4k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...