Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית זימבבואה?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית זימבבואה מונה 13,771,721 אנשים.
זימבבואה ממוקמת במקום 72 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית זימבבואה גדולה פי-1.76 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בזימבבואה הוא: 0.95 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בזימבבואה יש 6,709,300 גברים ו7,062,421 נשים, כ-353121 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בזימבבואה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בזימבבואה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בזימבבואה עומד על 4.360 אחוז (נתוני 2014).
זימבבואה מדורגת 2 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית זימבבואה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית זימבבואה גדלה ב4.360 אחוז בשנה (גידול של 600,448 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית זימבבואה גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בזימבבואה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בזימבבואה עומד על 32.47 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את זימבבואה במקום 34 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בזימבבואה יש 447,168 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בזימבבואה גבוה ב-14.03 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בזימבבואה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בזימבבואה עומד על 10.62 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את זימבבואה במקום 39 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בזימבבואה יש 146,256 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בזימבבואה גבוה ב-5.08 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בזימבבואה עומד על 21.78 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית זימבבואה גודלת בכ-299,948 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בזימבבואה ממקם את זימבבואה במקום 3 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית זימבבואה (גברים ונשים) הוא: גיל 20.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בזימבבואה הוא: גיל 19.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בזימבבואה הוא: גיל 20.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית זימבבואה נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית זימבבואה צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-38.6 אחוז מסה"כ אוכלוסיית זימבבואה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית זימבבואה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-5,315,884.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בזימבבואה גדלה ב-3.40 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות זימבבואה וישראל

נתון פירוט יחידות מידה זימבבואה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 13,771,721 7,821,850
דירוג עולמי   72 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.95 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 6,709,300 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 7,062,421 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 4.360 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 600,448 114,200
דירוג עולמי   2 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 32.47 18.44
דירוג עולמי   34 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 10.62 5.54
דירוג עולמי   39 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 21.78 1.68
דירוג עולמי   3 53
גיל חציוני גיל בשנים 20.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 19.9 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 20.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 38.6 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 3.40 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על זימבבואה באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על זימבבואה באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על זימבבואה באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...