Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית סהרה המערבית?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2013) אוכלוסיית סהרה המערבית מונה 554,795 אנשים.
סהרה המערבית ממוקמת במקום 172 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-14.10 מאוכלוסיית סהרה המערבית, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בסהרה המערבית הוא: 0.98 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בסהרה המערבית יש 274,596 גברים ו280,199 נשים, כ-5603 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בסהרה המערבית הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בסהרה המערבית
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בסהרה המערבית עומד על 2.890 אחוז (נתוני 2014).
סהרה המערבית מדורגת 15 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית סהרה המערבית הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית סהרה המערבית גדלה ב2.890 אחוז בשנה (גידול של 16,034 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית סהרה המערבית גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בסהרה המערבית
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בסהרה המערבית עומד על 30.71 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סהרה המערבית במקום 40 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בסהרה המערבית יש 17,038 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בסהרה המערבית גבוה ב-12.27 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בסהרה המערבית
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בסהרה המערבית עומד על 8.49 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את סהרה המערבית במקום 79 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בסהרה המערבית יש 4,710 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בסהרה המערבית גבוה ב-2.95 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סהרה המערבית (גברים ונשים) הוא: גיל 20.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בסהרה המערבית הוא: גיל 20.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בסהרה המערבית הוא: גיל 21.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית סהרה המערבית נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית סהרה המערבית צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-82.0 אחוז מסה"כ אוכלוסיית סהרה המערבית מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית סהרה המערבית מספר התושבים העירוניים עומד על כ-454,932.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בסהרה המערבית גדלה ב-3.49 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות סהרה המערבית וישראל

נתון פירוט יחידות מידה סהרה המערבית ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 554,795 7,821,850
דירוג עולמי   172 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.98 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 274,596 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 280,199 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 2.890 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 16,034 114,200
דירוג עולמי   15 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 30.71 18.44
דירוג עולמי   40 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 8.49 5.54
דירוג עולמי   79 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.68
דירוג עולמי   53
גיל חציוני גיל בשנים 20.8 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 20.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 21.3 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 82.0 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 3.49 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על סהרה המערבית באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על סהרה המערבית באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על סהרה המערבית באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...