Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית ואליס ופוטונה?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ואליס ופוטונה מונה 15,561 אנשים.
ואליס ופוטונה ממוקמת במקום 224 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-502.66 מאוכלוסיית ואליס ופוטונה, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בואליס ופוטונה הוא: 1.02 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בואליס ופוטונה יש 7,858 גברים ו7,703 נשים, כ-155 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בואליס ופוטונה הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בואליס ופוטונה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בואליס ופוטונה עומד על 0.330 אחוז (נתוני 2014).
ואליס ופוטונה מדורגת 169 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ואליס ופוטונה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ואליס ופוטונה גדלה ב0.330 אחוז בשנה (גידול של 52 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ואליס ופוטונה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בואליס ופוטונה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בואליס ופוטונה עומד על 13.56 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ואליס ופוטונה במקום 148 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בואליס ופוטונה יש 211 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בואליס ופוטונה נמוך ב-4.88 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בואליס ופוטונה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בואליס ופוטונה עומד על 4.95 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ואליס ופוטונה במקום 189 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בואליס ופוטונה יש 77 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בואליס ופוטונה נמוך ב-0.59 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בואליס ופוטונה עומד על 5.27- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ואליס ופוטונה פוחתת בכ-82 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בואליס ופוטונה ממקם את ואליס ופוטונה במקום 195 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ואליס ופוטונה (גברים ונשים) הוא: גיל 30.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בואליס ופוטונה הוא: גיל 29.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בואליס ופוטונה הוא: גיל 31.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ואליס ופוטונה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בואליס ופוטונה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ואליס ופוטונה וישראל

נתון פירוט יחידות מידה ואליס ופוטונה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 15,561 7,821,850
דירוג עולמי   224 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.02 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 7,858 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 7,703 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.330 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 52 114,200
דירוג עולמי   169 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 13.56 18.44
דירוג עולמי   148 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 4.95 5.54
דירוג עולמי   189 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 5.27- 1.68
דירוג עולמי   195 53
גיל חציוני גיל בשנים 30.3 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 29.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 31.5 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ואליס ופוטונה באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על ואליס ופוטונה באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על ואליס ופוטונה באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...