Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית וייטנאם?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית וייטנאם מונה 93,421,835 אנשים.
וייטנאם ממוקמת במקום 15 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית וייטנאם גדולה פי-11.94 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בוייטנאם הוא: 1.00 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
מספר הגברים בוייטנאם זהה למספר הנשים. כ46,710,918 גברים ו46,710,918 נשים.
יחס גברים לנשים בוייטנאם הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בוייטנאם
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בוייטנאם עומד על 1.000 אחוז (נתוני 2014).
וייטנאם מדורגת 119 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית וייטנאם הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית וייטנאם גדלה ב1.000 אחוז בשנה (גידול של 934,219 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית וייטנאם נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בוייטנאם
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בוייטנאם עומד על 16.26 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את וייטנאם במקום 121 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בוייטנאם יש 1,519,039 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בוייטנאם נמוך ב-2.18 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בוייטנאם
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בוייטנאם עומד על 5.93 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את וייטנאם במקום 169 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בוייטנאם יש 553,991 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בוייטנאם גבוה ב-0.39 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בוייטנאם עומד על 0.32- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית וייטנאם פוחתת בכ-29,895 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בוייטנאם ממקם את וייטנאם במקום 126 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית וייטנאם (גברים ונשים) הוא: גיל 29.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בוייטנאם הוא: גיל 28.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בוייטנאם הוא: גיל 30.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית וייטנאם נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית וייטנאם צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-31.0 אחוז מסה"כ אוכלוסיית וייטנאם מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית וייטנאם מספר התושבים העירוניים עומד על כ-28,960,769.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בוייטנאם גדלה ב-3.03 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות וייטנאם וישראל

נתון פירוט יחידות מידה וייטנאם ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 93,421,835 7,821,850
דירוג עולמי   15 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.00 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 46,710,918 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 46,710,918 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.000 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 934,219 114,200
דירוג עולמי   119 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 16.26 18.44
דירוג עולמי   121 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 5.93 5.54
דירוג עולמי   169 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.32- 1.68
דירוג עולמי   126 53
גיל חציוני גיל בשנים 29.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 28.1 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 30.2 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 31.0 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 3.03 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על וייטנאם באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על וייטנאם באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על וייטנאם באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...