Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית אורוגוואי?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית אורוגוואי מונה 3,332,972 אנשים.
אורוגוואי ממוקמת במקום 135 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-2.35 מאוכלוסיית אורוגוואי, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באורוגוואי הוא: 0.93 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באורוגוואי יש 1,606,044 גברים ו1,726,928 נשים, כ-120884 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים באורוגוואי הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באורוגוואי
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באורוגוואי עומד על 0.260 אחוז (נתוני 2014).
אורוגוואי מדורגת 175 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית אורוגוואי הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית אורוגוואי גדלה ב0.260 אחוז בשנה (גידול של 8,666 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית אורוגוואי נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באורוגוואי
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באורוגוואי עומד על 13.18 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את אורוגוואי במקום 152 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באורוגוואי יש 43,929 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באורוגוואי נמוך ב-5.26 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באורוגוואי
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באורוגוואי עומד על 9.48 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את אורוגוואי במקום 56 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באורוגוואי יש 31,597 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באורוגוואי גבוה ב-3.94 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באורוגוואי עומד על 1.08- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית אורוגוואי פוחתת בכ-3,600 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באורוגוואי ממקם את אורוגוואי במקום 149 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית אורוגוואי (גברים ונשים) הוא: גיל 34.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באורוגוואי הוא: גיל 32.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באורוגוואי הוא: גיל 35.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית אורוגוואי גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באורוגוואי מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-92.5 אחוז מסה"כ אוכלוסיית אורוגוואי מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית אורוגוואי מספר התושבים העירוניים עומד על כ-3,082,999.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באורוגוואי גדלה ב-0.45 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות אורוגוואי וישראל

נתון פירוט יחידות מידה אורוגוואי ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 3,332,972 7,821,850
דירוג עולמי   135 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.93 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 1,606,044 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 1,726,928 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.260 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 8,666 114,200
דירוג עולמי   175 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 13.18 18.44
דירוג עולמי   152 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 9.48 5.54
דירוג עולמי   56 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.08- 1.68
דירוג עולמי   149 53
גיל חציוני גיל בשנים 34.3 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 32.6 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 35.9 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 92.5 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.45 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על אורוגוואי באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על אורוגוואי באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על אורוגוואי באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...