Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית הממלכה המאוחדת?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית הממלכה המאוחדת מונה 63,742,977 אנשים.
הממלכה המאוחדת ממוקמת במקום 23 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית הממלכה המאוחדת גדולה פי-8.15 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בהממלכה המאוחדת הוא: 0.99 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בהממלכה המאוחדת יש 31,711,330 גברים ו32,031,647 נשים, כ-320315 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בהממלכה המאוחדת הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בהממלכה המאוחדת
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בהממלכה המאוחדת עומד על 0.540 אחוז (נתוני 2014).
הממלכה המאוחדת מדורגת 152 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית הממלכה המאוחדת הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית הממלכה המאוחדת גדלה ב0.540 אחוז בשנה (גידול של 344,213 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית הממלכה המאוחדת נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בהממלכה המאוחדת
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בהממלכה המאוחדת עומד על 12.22 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את הממלכה המאוחדת במקום 160 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בהממלכה המאוחדת יש 778,939 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בהממלכה המאוחדת נמוך ב-6.22 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בהממלכה המאוחדת
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בהממלכה המאוחדת עומד על 9.34 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את הממלכה המאוחדת במקום 59 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בהממלכה המאוחדת יש 595,359 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בהממלכה המאוחדת גבוה ב-3.8 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בהממלכה המאוחדת עומד על 2.56 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית הממלכה המאוחדת גודלת בכ-163,182 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בהממלכה המאוחדת ממקם את הממלכה המאוחדת במקום 38 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הממלכה המאוחדת (גברים ונשים) הוא: גיל 40.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בהממלכה המאוחדת הוא: גיל 39.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בהממלכה המאוחדת הוא: גיל 41.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הממלכה המאוחדת גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בהממלכה המאוחדת מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-79.6 אחוז מסה"כ אוכלוסיית הממלכה המאוחדת מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית הממלכה המאוחדת מספר התושבים העירוניים עומד על כ-50,739,410.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בהממלכה המאוחדת גדלה ב-0.76 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות הממלכה המאוחדת וישראל

נתון פירוט יחידות מידה הממלכה המאוחדת ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 63,742,977 7,821,850
דירוג עולמי   23 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.99 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 31,711,330 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 32,031,647 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.540 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 344,213 114,200
דירוג עולמי   152 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 12.22 18.44
דירוג עולמי   160 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 9.34 5.54
דירוג עולמי   59 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 2.56 1.68
דירוג עולמי   38 53
גיל חציוני גיל בשנים 40.4 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 39.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 41.6 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 79.6 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.76 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על הממלכה המאוחדת באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על הממלכה המאוחדת באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על הממלכה המאוחדת באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...