Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס מונה 49,070 אנשים.
איי טרקס וקייקוס ממוקמת במקום 212 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-159.40 מאוכלוסיית איי טרקס וקייקוס, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באיי טרקס וקייקוס הוא: 1.02 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באיי טרקס וקייקוס יש 24,778 גברים ו24,292 נשים, כ-486 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים באיי טרקס וקייקוס הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באיי טרקס וקייקוס
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באיי טרקס וקייקוס עומד על 2.580 אחוז (נתוני 2014).
איי טרקס וקייקוס מדורגת 27 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית איי טרקס וקייקוס גדלה ב2.580 אחוז בשנה (גידול של 1,267 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באיי טרקס וקייקוס
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באיי טרקס וקייקוס עומד על 16.61 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איי טרקס וקייקוס במקום 119 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באיי טרקס וקייקוס יש 815 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באיי טרקס וקייקוס נמוך ב-1.83 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באיי טרקס וקייקוס
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באיי טרקס וקייקוס עומד על 3.08 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איי טרקס וקייקוס במקום 221 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באיי טרקס וקייקוס יש 151 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באיי טרקס וקייקוס נמוך ב-2.46 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באיי טרקס וקייקוס עומד על 12.23 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס גודלת בכ-600 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באיי טרקס וקייקוס ממקם את איי טרקס וקייקוס במקום 12 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס (גברים ונשים) הוא: גיל 31.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באיי טרקס וקייקוס הוא: גיל 32.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באיי טרקס וקייקוס הוא: גיל 31.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באיי טרקס וקייקוס מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-93.8 אחוז מסה"כ אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס מספר התושבים העירוניים עומד על כ-46,028.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באיי טרקס וקייקוס גדלה ב-1.67 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות איי טרקס וקייקוס וישראל

נתון פירוט יחידות מידה איי טרקס וקייקוס ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 49,070 7,821,850
דירוג עולמי   212 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.02 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 24,778 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 24,292 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 2.580 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 1,267 114,200
דירוג עולמי   27 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 16.61 18.44
דירוג עולמי   119 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 3.08 5.54
דירוג עולמי   221 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 12.23 1.68
דירוג עולמי   12 53
גיל חציוני גיל בשנים 31.9 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 32.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 31.5 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 93.8 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.67 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על איי טרקס וקייקוס באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על איי טרקס וקייקוס באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על איי טרקס וקייקוס באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...