Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית טורקמניסטן?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית טורקמניסטן מונה 5,171,943 אנשים.
טורקמניסטן ממוקמת במקום 120 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.51 מאוכלוסיית טורקמניסטן, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בטורקמניסטן הוא: 0.98 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בטורקמניסטן יש 2,559,851 גברים ו2,612,092 נשים, כ-52241 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בטורקמניסטן הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בטורקמניסטן
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בטורקמניסטן עומד על 1.140 אחוז (נתוני 2014).
טורקמניסטן מדורגת 104 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית טורקמניסטן הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית טורקמניסטן גדלה ב1.140 אחוז בשנה (גידול של 58,961 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית טורקמניסטן נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בטורקמניסטן
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בטורקמניסטן עומד על 19.46 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את טורקמניסטן במקום 89 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בטורקמניסטן יש 100,646 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בטורקמניסטן גבוה ב-1.02 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בטורקמניסטן
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בטורקמניסטן עומד על 6.16 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את טורקמניסטן במקום 160 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בטורקמניסטן יש 31,859 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בטורקמניסטן גבוה ב-0.62 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בטורקמניסטן עומד על 1.86- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית טורקמניסטן פוחתת בכ-9,620 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בטורקמניסטן ממקם את טורקמניסטן במקום 164 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית טורקמניסטן (גברים ונשים) הוא: גיל 26.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בטורקמניסטן הוא: גיל 26.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בטורקמניסטן הוא: גיל 27.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית טורקמניסטן נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית טורקמניסטן צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-48.7 אחוז מסה"כ אוכלוסיית טורקמניסטן מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית טורקמניסטן מספר התושבים העירוניים עומד על כ-2,518,736.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בטורקמניסטן גדלה ב-1.91 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות טורקמניסטן וישראל

נתון פירוט יחידות מידה טורקמניסטן ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 5,171,943 7,821,850
דירוג עולמי   120 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.98 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 2,559,851 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 2,612,092 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.140 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 58,961 114,200
דירוג עולמי   104 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 19.46 18.44
דירוג עולמי   89 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 6.16 5.54
דירוג עולמי   160 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.86- 1.68
דירוג עולמי   164 53
גיל חציוני גיל בשנים 26.6 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 26.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 27.1 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 48.7 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.91 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על טורקמניסטן באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על טורקמניסטן באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על טורקמניסטן באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...