Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית תוניסיה?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית תוניסיה מונה 10,937,521 אנשים.
תוניסיה ממוקמת במקום 79 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית תוניסיה גדולה פי-1.40 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בתוניסיה הוא: 0.99 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בתוניסיה יש 5,441,279 גברים ו5,496,242 נשים, כ-54961 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בתוניסיה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בתוניסיה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בתוניסיה עומד על 0.920 אחוז (נתוני 2014).
תוניסיה מדורגת 126 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית תוניסיה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית תוניסיה גדלה ב0.920 אחוז בשנה (גידול של 100,626 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית תוניסיה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בתוניסיה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בתוניסיה עומד על 16.90 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את תוניסיה במקום 112 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בתוניסיה יש 184,844 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בתוניסיה נמוך ב-1.54 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בתוניסיה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בתוניסיה עומד על 5.94 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את תוניסיה במקום 167 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בתוניסיה יש 64,969 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בתוניסיה גבוה ב-0.4 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בתוניסיה עומד על 1.74- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית תוניסיה פוחתת בכ-19,031 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בתוניסיה ממקם את תוניסיה במקום 161 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית תוניסיה (גברים ונשים) הוא: גיל 31.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בתוניסיה הוא: גיל 31.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בתוניסיה הוא: גיל 31.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית תוניסיה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בתוניסיה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-66.3 אחוז מסה"כ אוכלוסיית תוניסיה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית תוניסיה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-7,251,576.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בתוניסיה גדלה ב-1.34 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות תוניסיה וישראל

נתון פירוט יחידות מידה תוניסיה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 10,937,521 7,821,850
דירוג עולמי   79 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.99 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 5,441,279 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 5,496,242 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.920 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 100,626 114,200
דירוג עולמי   126 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 16.90 18.44
דירוג עולמי   112 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 5.94 5.54
דירוג עולמי   167 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.74- 1.68
דירוג עולמי   161 53
גיל חציוני גיל בשנים 31.4 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 31.0 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 31.8 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 66.3 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.34 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על תוניסיה באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על תוניסיה באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על תוניסיה באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...