Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית ברמודה?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ברמודה מונה 69,839 אנשים.
ברמודה ממוקמת במקום 204 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-112.00 מאוכלוסיית ברמודה, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בברמודה הוא: 0.94 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בברמודה יש 33,840 גברים ו35,999 נשים, כ-2159 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בברמודה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בברמודה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בברמודה עומד על 0.520 אחוז (נתוני 2014).
ברמודה מדורגת 154 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ברמודה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ברמודה גדלה ב0.520 אחוז בשנה (גידול של 364 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ברמודה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בברמודה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בברמודה עומד על 11.35 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ברמודה במקום 173 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בברמודה יש 793 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בברמודה נמוך ב-7.09 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בברמודה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בברמודה עומד על 8.06 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ברמודה במקום 97 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בברמודה יש 563 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בברמודה גבוה ב-2.52 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בברמודה עומד על 1.92 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ברמודה גודלת בכ-134 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בברמודה ממקם את ברמודה במקום 49 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ברמודה (גברים ונשים) הוא: גיל 42.9.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בברמודה הוא: גיל 41.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בברמודה הוא: גיל 44.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ברמודה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בברמודה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-100.0 אחוז מסה"כ אוכלוסיית ברמודה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית ברמודה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-69,839.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בברמודה גדלה ב-0.19 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ברמודה וישראל

נתון פירוט יחידות מידה ברמודה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 69,839 7,821,850
דירוג עולמי   204 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.94 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 33,840 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 35,999 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.520 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 364 114,200
דירוג עולמי   154 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 11.35 18.44
דירוג עולמי   173 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 8.06 5.54
דירוג עולמי   97 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.92 1.68
דירוג עולמי   49 53
גיל חציוני גיל בשנים 42.9 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 41.1 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 44.6 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 100.0 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.19 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ברמודה באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על ברמודה באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על ברמודה באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
אוכלוסיית ונואטו, מה גודלה של האוכלוסיה בונואטו?
אוכלוסיית ונצואלה, מה גודלה של האוכלוסיה בונצואלה?
אוכלוסיית וייטנאם, מה גודלה של האוכלוסיה בוייטנאם?
אוכלוסיית אי וייק, מה גודלה של האוכלוסיה באי וייק?
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...