Close Sidebar
0 הצבעות
אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בדרום אפריקה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
להלן רשימת אוניברסיטאות בדרום אפריקה

1) שם האוניברסיטה: Cape Peninsula University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cput.ac.za/

2) שם האוניברסיטה: Central University of Technology, Free State, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cut.ac.za/

3) שם האוניברסיטה: Durban Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.dit.ac.za/

4) שם האוניברסיטה: Nelson Mandela Metropolitan University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.nmmu.ac.za/

5) שם האוניברסיטה: Rhodes University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ru.ac.za/

6) שם האוניברסיטה: Tshwane University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.tut.ac.za/

7) שם האוניברסיטה: University of Cape Town, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uct.ac.za/

8) שם האוניברסיטה: University of Fort Hare, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ufh.ac.za/

9) שם האוניברסיטה: University of Johannesburg, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uj.ac.za/

10) שם האוניברסיטה: University of KwaZulu-Natal, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ukzn.ac.za/

11) שם האוניברסיטה: University of Limpopo, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ul.ac.za/

12) שם האוניברסיטה: University of North West, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uniwest.ac.za/

13) שם האוניברסיטה: University of Pretoria, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.up.ac.za/

14) שם האוניברסיטה: University of South Africa, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unisa.ac.za/

15) שם האוניברסיטה: University of Stellenbosch, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.sun.ac.za/

16) שם האוניברסיטה: University of the Free State, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uovs.ac.za/

17) שם האוניברסיטה: University of the Western Cape, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uwc.ac.za/

18) שם האוניברסיטה: University of Venda, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univen.ac.za/

19) שם האוניברסיטה: University of Witwatersrand, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.wits.ac.za/

20) שם האוניברסיטה: University of Zululand, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uzulu.ac.za/

21) שם האוניברסיטה: Vaal University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.vut.ac.za/

22) שם האוניברסיטה: Walter Sisulu University for Technology and Science, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.wsu.ac.za/
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...