Close Sidebar
0 הצבעות
מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בקדיחה עם פטיש אוויר?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית ספורט על ידי (770 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפיטבלתCompendiumofPhysicalActivitiesערךה-METשלהפעילות:קדיחהעםפטישאווירהוא:6.3MET.

אתשריפתהקלוריותבפעילותמחשביםלפימשקלהגוףבקילוגרםכפולערךה-METכפולמשךזמןהפעילותביחידותשלשעה.

 לדוגמא:אדםשמשקלו60קילוגרםהמבצעקדיחהעםפטישאווירלמשך30דקות,ישרוף189קלוריות.
נתקבלה תשובה על ידי (83.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...