Close Sidebar
0 הצבעות
מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 16 קמש או 3.7 דקות לקילומטר.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית ספורט על ידי (770 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
קיימתטבלהשלפעילויותשנקראת-CompendiumofPhysicalActivities.בטבלהזוישערכיםשנקראיםערכיMET,המצייניםפיכמהקלוריותשורפיםבפעילותמסויימתלעומתמצבמנוחה

.לפיהטבלהערךה-METשלהפעילות:ריצהבקצבשל16קמשאו3.7דקותלקילומטרהוא:14.5MET.

אתשריפתהקלוריותבפעילותמחשביםלפימשקלהגוףבקילוגרםכפולערךה-METכפולמשךזמןהפעילותביחידותשלשעה.

 לדוגמא:אדםשמשקלו75קילוגרםהמבצעריצהבקצבשל16קמשאו3.7דקותלקילומטרלמשך45דקות,ישרוף815.625קלוריות.

 מידענוסףעלשריפתקלוריותבריצה,ניתןלראותבקישורהזה>http://www.fitlife.co.il/archives/3695
נתקבלה תשובה על ידי (83.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...