Close Sidebar
0 הצבעות
מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 13.8 קמש או 4.3 דקות לקילומטר.
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית ספורט על ידי (770 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
קיימתטבלהשלפעילויותשנקראת-CompendiumofPhysicalActivities.בטבלהזוישערכיםשנקראיםערכיMET,המצייניםפיכמהקלוריותשורפיםבפעילותמסויימתלעומתמצבמנוחה

.לפיהטבלהערךה-METשלהפעילות:ריצהבקצבשל13.8קמשאו4.3דקותלקילומטרהוא:12.3MET.

אתשריפתהקלוריותבפעילותמחשביםלפימשקלהגוףבקילוגרםכפולערךה-METכפולמשךזמןהפעילותביחידותשלשעה.

 לדוגמא:אדםשמשקלו65קילוגרםהמבצעריצהבקצבשל13.8קמשאו4.3דקותלקילומטרלמשך60דקות,ישרוף799.5קלוריות.

 מידענוסףעלשריפתקלוריותבריצה,ניתןלראותבקישורהזה>http://www.fitlife.co.il/archives/3695
נתקבלה תשובה על ידי (83.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...